Committee

The Executive Committee
President
Aparana Matange
Raji Palkar

Vice President
Rajashree Palkar

Treasurer
Rasika Joshi

Secretary
Kedar Sardesai

Food Committee

Makarand Joshi

Yogesh Jog

Asmita Nagarkar

Rohan Potade

Mayur Patil

Cultural Committee

Kanchan Jog

Santosh Amradkar

Jaee Potade

Disha Mankame

Gauri Mankame

Amit Nagarkar

Sankalpa Huddedar